logo-ThePUB.png, 16kB

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je The PUB Franchising s.r.o. IČ 26412225, se sídlem Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha
  email: gdpr@thepub.cz
  telefon: +420 604 626 290
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval ověřence pro ochranu osobních údajů.


II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro provedení rezervace stolu v restauraci. Jedná se o jméno, telefon a email. Tyto Vaše osobní údaje slouží pouze pro komunikaci ohledně rezervace stolu a správce s nimi nijak dál nepracuje.
 3. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje pro provedení registrace do věrnostního klubu The PUB Club. Jedná se o jméno, telefon, datum narození (vše nepovinné) a email. Tyto osobní údaje slouží správci pro možnost kontaktovat Vás ohledně Vašich dosažených věrnostních výhod.
 4. Správce zpracovává Vaše osobní a kontaktní údaje pro marketingové účely. Jedná se o emailovou adresu, kterou správce následně používá pro zasílání různých marketingových sdělení (newsletter, polední menu).
 5. Prostory všech provozoven správce jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamen za účelem ochrany majetku a zdraví osob.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení rezervace stolu v restauraci, registrace do věrnostního klubu (The PUB Club) a zasílání obchodních sdělení a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při rezervaci a registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení obojího (jméno, telefonní číslo, email), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro úspěšné vyřízení výše zmíněných úkonů.
  • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  • Ochrana majetku a zdraví osob, které se pohybují v prostorách správce.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním
  • veškerá svá práva a žádosti uplatňujte na emailové adrese uvedené v čl. I odstavec 2 těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Zaškrtnutím políčka při registraci do věrnostního klubu (The PUB Club) a při potvrzení emailové adresy pro přijímání obchodních sdělení (newsletter, polední menu) potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.